AJUDES DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Informem que la Generalitat Valenciana ja ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2022.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369

Objecte:

Es consideren ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

L’ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Requisits:

-Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
Ser menor de 65 anys.

-Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que comporten una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.

-En el cas d’ajudes de transport, a més, cal:

-Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
No estar inclòs en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no du a terme cap activitat laboral.
No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Termini de presentació: 18 de febrer de 2022

Presentació de sol·licituds:

Preferentment, en el registre de les direccions territorials d’igualtat i polítiques inclusives corresponents al municipi en què resideix la persona sol·licitant.

Es pot tramitar telemàticament amb certificat digital: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html

Convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9258 / 18.01.2022

Desacarregar: Ajudes autonomia personal 2022